Regulamin gabinetu

 

Regulamin świadczenia usług w gabinecie Podoclinic


§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
1.    Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, które są świadczone w gabinecie podologicznym Podoclinic mieszczącym się w Szczecinku, przy ul. Wiśniowej 1A, który jest zwany dalej: Podoclinic prowadzonym przez Katarzynę Smolak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Podoclinic – podologia i kosmetologia estetyczna Katarzyna Smolak, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Wiśniowa 1A, 78-400 Szczecinek.
2.    Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3.    Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4.    Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.
 

§ 2. Rejestracja na Wizytę
1.    Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2.    Wizyty w Podoclinic można umawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.
3.    Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podoclinic.
4.    Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Podoclinic jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
5.    Podczas Rejestracji Pracownik Podoclinic w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
6.    Podczas Rejestracji Podoclinic może poprosić o podanie następujących danych:
              1.    imię i nazwisko;
              2.    numer telefonu do kontaktu;
              3.    adres e-mail;
              4.    wiek Pacjenta;
              5.    informację czy Usługa Podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego
7.    W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: kasia@podoclinic.com.pl zdjęcia stopy lub jej części.
8.    Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
9.    Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.
 

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty
1.    Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Podoclinic najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
2.    Podoclinic zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjent o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Podoclinic, która wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
3.    Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty - do  godziny 17:00 dnia poprzedzającego  planowaną wizytę uprawnia Podoclinic do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
4.    Podoclinic zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Podoclinic zaproponuje nowy termin Wizyty.
5.    Podoclinic informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Podoclinic.
6.    Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podoclinic. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Podoclinic Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
7.    Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego zaplanowaną wizytę, a w przypadku zabiegu chirurgicznego  czy zabiegu medycyny estetycznej na 48 godzin przed planowaną Wizytą.
 

§ 4. Przebieg Wizyty
1.    Usługi Podologiczne wykonywane w Podoclinic wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
2.    Na pierwszej Wizycie Pacjent może zostać poproszony o wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
3.    Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Podoclinic przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
4.    Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Podoclinic dostępne są na stronie internetowej Podoclinic pod adresem: www.podoclinic.com.pl
 

§ 5. Płatność
1.    Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologiczne. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie Podoclinic pod adresem: www.podoclinic.com.pl
2.    W Podoclinic udostępnia się następujące formy płatności:
              1.    Gotówka
              2.    Karta płatnicza
              3.    Bon podarunkowy
3.    Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
4.    W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej. W przypadku nieprzystąpienia Pacjenta posiadającego bon podarunkowych do Wizyty bez uprzedniego odwołania Wizyty do godziny 17:00 dnia poprzedzającego planowaną wizytę, bon podarunkowy zostaje uznany za zrealizowany.

§ 6. Procedura reklamacyjna
1.    Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
2.    Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kasia@podoclinic.com.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Podoclinic. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.
3.    Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Podoclinic w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4.    W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Podoclinic lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Podoclinic w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
5.    W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Podoclinic zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
6.    Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.
 

§ 7. Odpowiedzialność
1.    Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Podoclinic. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2.    Podoclinic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
3.    Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie.
4.    Podoclinic nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
5.    Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
6.    Po wykonanej Usłudze Podologicznej Pacjentowi może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.
 

§ 8. Postanowienia końcowe
1.    Wszystkie osoby przebywające na obszarze Podoclinic zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2.    Na obszarze Podoclinic, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
3.    Na obszarze Podoclinic, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
4.    Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu oraz Cennika Podoclinic.
5.    Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
6.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2021